Công ty Đổi mới Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (Vietnam Innovative Rural Industries Limited company - VIRICO) luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm tốt hơn, sạch hơn, những giải pháp kỹ thuật ưu việt hơn cho phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam.