Hộp chữ nhật có nhuộm

Hộp chữ nhật mây tre đan được sản xuất bởi Hợp tác xã Mây tre đan Bao La